Թեժ կետեր


Մարզեր


Բաժանորդագրում

Գրանցվեք այստեղ, որպեսզի ստանաք թեժ էկոլոգիական տեղեկատվութուն

Ձեր անունը:
E-mail:

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՀՀ ազգային օրենսդրություն

ՀՀ «ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ»

Ընդունվել է 02.05.2001

Սույն օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձեւերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման եւ բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը՝ ելնելով հողի կարեւոր բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակությունից, որի շնորհիվ Հայաստանի Հանրապետությունում հողն օգտագործվում եւ պահպանվում է որպես ժողովրդի կենսագործունեության պայման:
Հողի տիրապետումը, օգտագործումը եւ տնօրինումը չպետք է վնաս պատճառի շրջակա բնական միջավայրին, երկրի պաշտպանունակությանն ու անվտանգությանը, չպետք է խախտի քաղաքացիների եւ այլ անձանց իրավունքներն ու օրենքով պահպանվող շահերը:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ

Գլուխ 1.  Ընդհանուր դրույթներ

Գլուխ 2.  Հայաստանի Հանրապետության հողերը

Գլուխ 3. Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր

Գլուխ 4. Բնակավայրերի հողեր

Գլուխ 5. Արդյունաբերության,ընդերքօգտագործման եւ արտադրական   նշանակության օբյեկտների հողեր  

Գլուխ 6. Էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր

Գլուխ 7. Հատուկ պահպանվող տարածքների հողեր Գլուխ 8. Հատուկ նշանակության հողեր  

Գլուխ 9. Անտառային, ջրային եւ պահուստային հողեր

Գլուխ 10.Հողային պաշարների կառավարումը

Գլուխ 11.Հողերի պահպանությունը

Գլուխ 12. Վերահսկողությունը  հողային օրենսդրության կիրառման, հողերի օգտագործման եւ պահպանման նկատմամբ

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍ

Գլուխ 13.Հողամասերի նկատմամբ քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց իրավունքները

Գլուխ 14. Հողի նկատմամբ պետության եւ համայնքների սեփականությունը

Գլուխ 15. Պետության եւ համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարումը

Գլուխ 16. Պետության եւ համայնքի հողերից հողամասեր օգտագործման տրամադրելը

Գլուխ 17. Հողամասերի շրջանառությունը

Գլուխ 18. Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի շրջանառության առանձնահատկությունները

Գլուխ 19. Գյուղատնտեսական եւ անտաառատնտեսական արտադրության կորուստների հատուցումը հողամասերն առգրավելիս

Գլուխ 20. Հողամասերի նկատմամբ իրավունքների դադարումը եւ սահմանափակումը

Գլուխ 21. Հողամասերի սեփականատերերի, օգտագործողների իրավունքները եւ պարտականությունները  

Գլուխ 22. Հողային վեճերը

Գլուխ 23. Պատասխանատվությունը հողային օրենսդրության խախտման համար  

Գլուխ 24. Եզրափակիչ եւ անցումային դրույթներ

Մանրամասները...