Միջազգային օրենսդրություն

        -Կարթագենյան արձանագրություն

        -Կիոտոյի արձանագրություն

       -«Ծանր մետաղների վերաբերյալ» արձանագրություն

       -«Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» արձանագրություն

       -«Թթվայնացման, էվտրոֆիկացման եվ գետնամերձ օզոնի առաջացման նվազեցման մասին» արձանագրություն

        -«Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրություն

       -«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» արձանագրություն

       -Մոնրեալի արձանագրության Լոնդոնյան ուղղում

       -Մոնրեալի արձանագրության Կոպենհագենի ուղղում

        -«Ջրի եվ առողջության մասին» արձանագրություն