Հայաստանը որքան ջերմոցային գազերի արտանետումներ կկրճատի և որքան անտառածածկ կունենա 2030թ-ին, հաստատվել է երկրի ԱՍԳ-ն

Հայաստանը որքան ջերմոցային գազերի արտանետումներ կկրճատի և որքան անտառածածկ կունենա 2030թ-ին, հաստատվել է երկրի ԱՍԳ-ն

Ապրիլի 22-ին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի Փարիզյան համաձայնագրի ներքո Հայաստանի Հանրապետության 2021-2030 թվականների «Ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունները», որի հիմնական նպատակը ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատումն է:

2015թ-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունել էր «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունները/ներդրում­ները (ԱՍՆԳ, INDC)» փաստաթուղթը, որը նույն թվականին ներկայացվեց ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի քարտուղարություն։ 2017թ. փետրվարին Փարիզյան համաձայնագրի վավերացմամբ Հայաստանի ԱՍՆԳ-ն դարձավ Ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններ/ներդրումներ (ԱՍԳ) 2015-2050թթ. ժամանակահատվածի համար։ Հայաստանի ԱՍԳ-ի վերանայումը պայմանավորված է տեղեկատվության թարմացման Կլիմայի փոփոխության 4-րդ Ազգային հաղորդագրու­թյան և Երկամյա առաջընթացի հաշվետվության, ինչպես նաև ջերմոցային գազերի վերջին հասանելի ազգային գույքագրման արդյունքների արտացոլման անհրաժեշտությամբ:

ԱՍԳ ներդրման առաջին ցիկլի մեկնարկային տարին 2021թ. է:

Հաստատված ԱՍԳ-ում՝

1) Սահմանվել է, որ մինչև 2030թ. ջերմոցային գազերի արտանետումները 1990թ. արտանետումների մակարդակի համեմատ կնվազեցվեն 40 տոկոսով: Նշենք, որ ջերմոցային գազերի արտանետումները 1990թ. կազմել են 25,855 Գգ CO2 համ.:

2)  ՀՀ առաջին ԱՍԳ 35-ամյա ժամանակաշրջանը կրճատել մինչև 10 տարի՝  2015-2050թթ. փոխարեն դիտարկելով 2021-2030թթ., ներդաշնակեցնելով ժամկետները մեծամասնություն կազմող երկրների ԱՍԳ ժամկետների հետ:

3) Հայաստանը պահպանում է մինչև 2050թ. մեղմման իր նպատակը՝ ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումները նվազեցնել առավելագույնը 2.07 տ COհամ. մեկ շնչի հաշվով, որը կարտահայտվի իր երկարաժամկետ, ցածր արտանետումներով զարգացման ռազմավարությունում։

4) Մինչև 2030 թվականը Հայաստանը կրկնապատկելու է վերականգնվող էներգիայի մասնաբաժինը էներգիայի արտադրության մեջ ընթացիկ դարի երկրորդ կեսին կլիմայական չեզոքության հասնելու իր ճանապարհին:

5) Կարևորվել են կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության քաղաքականությունը և միջոցառում­ները Հայաստանի սոցիալական և տնտեսական զարգաց­ման նպատակներին հասնելու կարողության համար:

ԱՍԳ-ի մեղմման գործողություններում ընդգրկված ոլորտներն են.

ա. Էներգետիկա (ներառյալ էներգիայի արտադրություն  և սպառում)

բ. Արդյունաբերական պրոցեսներ և արտադրանքի օգտագործում (հանքային արդյունաբերություն և  F-գազեր)

գ. Գյուղատնտեսություն (աղիքային խմորում, ուղղակի և անուղղակի N2O արտանետումներ կառավարվող հողերից)

դ. Թափոններ (կոշտ թափոնների կառավարում, կեղտա­ջրեր)

ե. Անտառային տնտեսություն (անտառապատում, անտառների պահպանություն) և այլ հողօգտագործում: Ընդգկելու է ՀՀ տնտեսության բոլոր ճյուղերը: Անտառի նոր ազգային ծրա­գրի ընդունմամբ նախատեսվում է անտառածածկի ավելա­ցում՝ Հայաստանի տարածքի 12.9% չափով մինչև 2030թ.:

Ապրիլ 22, 2021 at 17:55


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր