ԷկոԼուրի հարցումը և Գյումրի համայնքի ղեկավարի պատասխանը «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ

ԷկոԼուրի հարցումը և Գյումրի համայնքի ղեկավարի պատասխանը «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ

«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ն 2022թ. դեկտեմբերի 14-ին նամակով դիմել էր Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանին՝ պարզելու, թե «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագրի շրջանակներում ինչ միջոցառումներ են իրականացվել Գյումրիում: 

Հարցման մեջ նշված է.

««ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ն իրականացնում է «Եղիր տեղեկացված Երևանում և Գյումրիում Կանաչ քաղաքների պլանների և ծրագրերի մասին» ծրագիրը: Ելնելով Ծրագրի նպատակներից, համաձայն «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի  6-րդ հոդվածի, խնդրում ենք տրամադրել տեղեկատվություն հետևյալի մասին.

1. Որքա՞ն գումար է հատկացվել ՎԶԵԲ-ի կողմից Գյումրի քաղաքի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագրի մշակման համար:

2. Գյումրու ավագանու «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի «Կանաչ քաղաք գործողությունների ծրագիր»-ը հաստատելու մասին» N 232-Ա   որոշմամբ հաստատված Ծրագրով նախատեսված կարճաժամկետ գործողություններից որո՞նք են իրականացվել, ի՞նչ ծավալով և ամեն գործողության համար որքա՞ն գումար է ծախսվել Ծրագրի մեկնարկից առ այսօր: Ստորև ներկայացված են այդ միջոցառումները:

Ա. Տրանսպորտ՝ 8  գործողություն 

- Նոր հանրային տրանսպորտի ցանցի օպերատորի մոդել, ավտոբուսային հավաքակազմի արդիականացում և միասնական սակագնային ու տոմսային համակարգ

- Ավտոբուսային կանգառների ենթակառուցվածքի արդիականացում, այդ թվում՝ իրական ժամանակում ուղևորներին տրամադրվող տեղեկատվության (ԻԺՈւՏ) (RTPI) համակարգի ներդրմամբ

- Նոր հեծանվային ուղիների և հեծանվային կայանատեղի ենթակառուցվածք

- Հետիոտնի համար նախատեսված ճանապարհային կողմնորոշիչ նշանների համաքաղաքային ցանց

- Քայլելուն և հեծանվավազքին նվիրված գովազդային արշավներ

- Կայուն քաղաքային շարժունակության ծրագիր (ԿՔՇԾ) Գյումրու համար

- Տվյալների հավաքագրման համաքաղաքային ծրագիր և տրանսպորտային մոդել

- Հանրային ավտոբուսների հանրակազմի արդիականացում՝ արտանետումների նվազեցված մակարդակով տրանսպորտային միջոցների համալրմամբ

Բ. Շենքեր, էներգամատակարարում և լուսավորություն՝ 10 գործողություն

- Էներգաարդյունավետության մասին իրազեկում և տեղեկատվության տարածում բնակելի հատվածում

- Ցածր եկամուտ ունեցող սպառողների լուսատուները ԼԵԴ լամպերով փոխարինելու արշավ

- Բնակելի շենքերի ջերմային արդիականացման պետություն-մասնավոր գործընկերության (ՊՄԳ) ծրագիր

- Համայնքային Էներգետիկ տեղեկատվական համակարգ և Էներգակառավարում

- Էներգախնայողության կատարողականի պայմանագրերի (ԷԿՊ) և էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների (ԷԾՄԸ) հետ պայմանագրերի կնքում

- Հանրային շենքերի ջերմային արդիականացման ծրագիր

- Հանրային գնումներում էներգաարդյու-նավետ ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման հայեցակարգային փաստաթղթի մշակում

- «Կանաչ» շենքերի խրախուսում

- Քաղաքի փողոցային լուսավորության էներգաարդյունավետ արդիականացում

- Վերականգնվող էներգիայի միջին և խոշոր համակարգերի (ՎԷՀ) ներդրում

Գ. Արդյունաբերություն՝ 1 գործողություն

- Աղտոտված արդյունաբերական տարածքների հետազոտում և ռիսկերի նվազեցում

Դ. Կոշտ կենցաղային թափոններ՝ 6 գործողություն

- Ապօրինի բաց աղբավայրերի վերացում և աղտոտված տարածքների վերականգնում, գործող աղբավայրի պատշաճ կառավարում

- Թափոնների հավաքման և դրանց գործող վճարային համակարգերի վերանայում ու վերամշակելի նյութերի հավաքման առանձին համակարգի գործարկում

- Քաղաքային կոշտ թափոնների հեռացման և վերամշակման նոր ենթակա-ռուցվածքի հիմնում

- ՔԿԹ մորֆոլոգիայի ուսումնասիրություն և վերամշակման ենթակա նյութերի շուկայական հետազոտություն և թափոնների որակին առնչվող արձանագրութ-յունների մշակում

- Իրականացնել թափոնների կառավարման իրազեկման պարբերական արշավները (5R)

Ե. Ջրային ռեսուրսներ՝10 գործողություն

- Գյումրու ջրամատակարարման ցանցի ենթակառուցվածքի և ակտիվների համար գույքագրման և ԱՏՀ-ի (GIS) նախապատրաստում

- Ջրամատակարարման և ջրի պահանջարկի վերաբերյալ բարելավված տվյալներ և վերլուծություն

- Արտահոսքի նվազեցման գործողությունների ծրագրի (ԱՆԳԾ) մշակում

- ԱՆԳԾ-ի իրականացման համար իրավական և ֆինանսական մեխանիզմների մշակում

- Մատակարարման համակարգի՝ արտահոսքի ամենաբարձր մակարդակ ունեցող մասերի նորոգում և վերականգնում

- Պատրաստել գույքագրում և ԱՏՀ (GIS) կեղտաջրերի ենթակառուցվածքի համար

- Կեղտաջրերի վերաբերյալ գործողություն-ների ծրագրի և մրցութային փաստաթղթերի կազմում ենթակառուցվածքի առաջարկվող արդիականացման համար

- Ջրհեռ համակարգերի վերականգնում և ընդլայնում

- Կեղտաջրերի մաքրման համակարգի վերականգնում և ընդլայնում

- Կանաչ տարածքներում հանրային օգտագործման ջրի ենթակառուցվածքի արդիականացում

Զ. Հողօգտագործում՝ 7 գործողություն

- Մշակել կայուն քաղաքային պլանավորման չափանիշներ Գյումրի քաղաքի համար և մշակել նորացված գլխավոր հատակագիծ և գոտևորման կանոնակարգեր

- Մշակել ԱՏՀ-ի վրա հիմնված հողօգտա-գործման տվյալների բազա և քաղաքի տեղեկատվական մոդել (ՔՏՄ) Գյումրու համար

- Ստեղծել նպատակային քաղաքային պլանավորման ուղեցույց և գործիքներ

- Գործարկել քաղաքային պլանավորումը և շինարարական կանոնակարգերը

- Քաղաքային պլանավորում և կայուն զարգացում, հանրային հատվածի ներուժի ստեղծում

- Հանրային զբոսայգիների և կանաչ տարածքների կառավարման ռազմավարություն

- Կանաչ ենթակառուցվածքի, զբոսայգիների և բաց տարածքների ապահովում

Է. Միջոլորտային ՝ 5 գործողություն

- Մշակել համայնքի օդի որակի վերահսկման համակարգ

- Իրականացնել կլիմայի ռիսկի գնահատում ջրի, տրանսպորտի, կոշտ թափոնների և շինարարության, էներգիայի և լուսավորության ոլորտների ենթակառուցվածքների համար

- Նախապատրաստել կլիմայի նկատմամբ Գյումրու ենթակառուցվածքի դիմակայության բարձրացման գործողությունների ծրագիր

- Մշակել արտակարգ իրավիճակներին պատրաստվածության գործողությունների ծրագիր

- Ներդրումներ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության և դիմակայության միջոցառումների համար: 

3.  Գյումրու քաղաքապետարանն ի՞նչ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ միջոցառումներ է նախատեսում իրականացնել մինչև 2035թ-ը Գյումրի քաղաքի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագրով սահմանված տեսլականին հասնելու համար:

4. Ի՞նչ դժվարություններ և խոչընդոտներ են ի հայտ եկել կարճաժամկետ գործողությունների իրականացման փուլում:

5. Իրականացված միջոցառումների արդյունքում 2019-2022թթ. ինչքա՞ն էլեկտրաէներգիայի խնայողություն է ապահովվել Գյումրի  քաղաքում, և ինչքանո՞վ են կրճատվել մթնոլորտային օդ արտանետվող ջերմոցային գազերը, որքանո՞վ է  նվազել մթնոլորտային օդի աղտոտվածության աստիճանը, Ծրագիրն ինչքանո՞վ է նպաստել ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության կրճատմանը, քանի՞ հեկտար կանաչ տարածք է հիմնվել, ե՞րբ է նախատեսվում գոյություն ունեցող ապօրինի աղբավայրերի վերջնական փակումը և նոր աղբավայրի շահագործման մեկնարկը, քանի՞ տոկոսով է նորացվել Գյումրի քաղաքի ավտոշարժակազմը»:

ԷկոԼուրի հարցմանն ի պատասխան՝ Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդգես Սամսոնյանը 2022թ. դեկտեմբերի 20-ին N/01/20018-2022 գրությամբ հայտնել է. ««Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ» ծրագրի շրջանակներում CW-ICB-2019/1 պիլոտային-2 բաղադրիչով քաղաքի թվով 33 փողոցներում 2021թ. տեղադրվել է արտաքին լուսավորության 1201 LED լուսատու ավտոմատ կառավարման համակարգով: Հայտարարված բաց մրցույթի արդյունքում հինգ մասնակիցներից հաղթող է ճանաչվել «ՊրոԴինամիկ» ՍՊԸ և «Գուանդոնգ Մեյսոն Թեքնոլոջիս» լտդ. ՀՁ-ն: Պայմանագրի արժեքը կազմել է 332,523.6 եվրո»: 

Դեկտեմբեր 21, 2022 at 16:04


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր