Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է ՇՄԱԳ նոր խնդրահարույց օրինագիծը

Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է ՇՄԱԳ նոր խնդրահարույց օրինագիծը

ՀՀ Ազգային ժողովը մայիսի 2-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ու փորձաքննության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը և հարակից օրինագծերի փաթեթը։

Ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիդյանի՝ վերջին 1 տարվա ընթացքում նախագծի վերաբերյալ եղել են տասնյակ աշխատանքային քննարկումներ: Առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում ստացվել է շուրջ 70 առաջարկություն, որից 47-ը ՀՀ Ազգային ժողովի «Հայաստան» խմբակցության կողմից: 70-ից 28-ն ընդունվել է, 24-ը խմբագրական բնույթի է:

Օրինագծի վերաբերյալ ԷկոԼուրը ևս ներկայացրել էր իր առաջարկությունները։ 2022 թվականի մարտին ԷկոԼուրն առաջարկել էր հստակ սահմանել «էկոլոգիական գործոններ» կամ «էկոլոգիական նոր գործոններ» եզրույթները, ինչը թույլ կտար խուսափել փորձագետի կողմից սուբյեկտիվ մոտեցումից և նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկը փորձաքննության գործընթացում։ Թեպետ e-draft.am կայքում շրջանառված օրինագծի ամփոփաթերթում նշված է, որ առաջարկությունն ընդունվել է, սակայն ՀՀ Ազգային ժողովի կայքում տեղադրված նախագծում «էկոլոգիական գործոններ» կամ «էկոլոգիական նոր գործոններ» եզրույթները բացակայում են։ 

2023 թվականի փետրվարին՝ օրինագծի լրամշակման փուլում, ԷկոԼուրը հանդես էր եկել 13 նոր առաջարկություններով, որոնցից 11-ը մերժվել են։

Առաջարկություն 1․ Օրենքի նախագծի հոդված 11-ի 5-րդ կետում նշված է, որ ՇՄԱԳ և փորձաքննության ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունն է. «շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման գործընթացներում նախաձեռնողին համապատասխան խորհրդատվության, ինչպես նաև ազդեցության գնահատումն իրականացնելու համար իր տնօրինության տակ գտնվող անհրաժեշտ այլ տեղեկատվության տրամադրում»: Նշենք, որ նույն հոդվածի 4-րդ կետով արդեն իսկ նախատեսվում է ՏԻՄ-ի կողմից տեղեկատվության տրամադրում, և սույն կետում չի հստակեցվում, թե անհրաժեշտ ինչ տեղեկատվություն պետք է լրացուցիչ տրամադրի:

Բացի այդ, համայնքապետի կողմից պարտադիր խորհրդատվության տրամադրման դեպքում համայնքի ղեկավարն ի պաշտոնե կդառնա նախատեսվող գործունեության աջակցող կողմ, ինչը կարող է հակասել համայնքի յուրաքանչյուր անդամի ազատ կարծիքի արտահայտմանը և համայնքի օրինական շահերին: 

Առաջարկությունը չի ընդունվել՝ պարզաբանմամբ «Կարգավորումը չի վերաբերում պարտականություններին, այլ խնդրո առարկա հոդվածով սահմանվում են ՏԻՄ-երի իրավասությունները։ Հիմք ընդունելով «Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով սահմանված կարգավորումները՝ ՏԻՄ-երն իրավասու են նախաձեռնողին տրամադրել համապատասխան հայցվող տեղեկատվությունը՝ օրենքի պահանջներին համապատասխան»։

Առաջարկություն 2 16-րդ հոդվածի 3-րդ կետում նշված է. «Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հանրային լսման օրվանից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում համայնքի ավագանին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքով սահմանված կարգով որոշում է ընդունում նախատեսվող գործունեության իրականացմանը նախնական համաձայնություն կամ անհամաձայնություն տրամադրելու վերաբերյալ, որը պետք է պարունակի հիմնավորումներ դրա պատճառների մասին»:

Համայնքի համաձայնությունը ստանալու համար առաջին հանրային լսումների ընթացքում համայնքին տրամադրվում է մակերեսային տեղեկատվություն նախատեսվող գործունեության մասին: Ռիսկերի վերաբերյալ նշվում է, որ դրանք կգնահատվեն ՇՄԱԳ փորձաքննության փուլում: Նման պարագայում ավագանու որոշումով համաձայնության տրամադրումը համարում ենք ոչ ճիշտ: Առավել ևս անհամաձայնության դեպքում հիմնավորված պատճառներ ներկայացնելու համար համայնքին պետք է անկեղծորեն և հանրամատչելի ներկայացվեն ծրագրի բոլոր ռիսկերը և մեղմման միջոցառումները, որպեսզի համայնքն իր անհամաձայնությունը հիմնավորի ավագանու որոշմամբ: Համայնքի ավագանու այդ որոշումը կազդի համայնքի բնակիչների ազատ արտահայտվելու իրավունքի վրա հետագա ՇՄԱԳ գործընթացի հանրային քննարկումների ժամանակ, երբ արդեն կներկայացվեն ռիսկերը, միջոցառումները և այլն:            

Առաջարկությունը չի ընդունվել՝ պարզաբանմամբ «Ավագանու որոշումը սահմանված ժամկետում պարտադիր է նախնական համաձայնության կամ անհամաձայնության փուլում։ Իսկ ՇՄԱԳ կամ ՌԷԳ հաշվետվության փորձաքննության փուլում, նախատեսվում է մասնագիտական ուսումնասիրություն, գնահատում և վերլուծություն։ Այս փուլում հաշվի են առնվելու ամբողջական հաշվետվության վերաբերյալ հանրության կարծիքը, որոնք ընդունելու կամ չընդունելու վերաբերյալ ներկայացվելու են համապատասխան հիմնավորումներ։ Առավել մանրամասն կարգավորումները կամրագրվեն հանրության իրազեկման և հանրային լսումների ծանուցման բովանդակությունը, հանրային լսումների ընթացակարգը, ՇՄԱԳ և փորձաքննության գործընթացում շահագրգիռ հանրության կարծիքների, դիտողությունների և առաջարկությունների ներկայացումը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից նախնական համաձայնության կամ անհամաձայնության տրամադրման ընթացակարգը և ժամկետները սահմանող կառավարության համապատասխան  որոշմամբ։

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ համաձայն ՏԻՄ մասին օրենքի «Համայնքի ավագանին համայնքի ներկայացուցչական մարմին է և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով և այլ օրենքներով նախատեսված լիազորություններ», ինչպես նաև Համայնքի ավագանին ընտրովի մարմին է և արտահայտում է համայնքի շահերը»։

Առաջարկություն 3․ Օրենքի նախագծի 16-րդ հոդվածի 7-րդ կետում նշվում է. «Սահմանված ժամկետում համայնքի ավագանու կողմից որոշում չկայացվելու դեպքում նախաձեռնողը փաստաթղթերի փաթեթը կարող է փորձաքննության ներկայացնել առանց համայնքի ավագանու նախնական համաձայնության»:

Անընդունելի է առանց համայնքի համաձայնությունը հաստատող որևէ փաստաթղթի սկսել փորձաքննական գործընթաց: Սա նշանակում է հաշվի չառնել համայնքի կարծիքը նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ և ոտնահարել համայնքի իրավունքները:

Օրինագծում հստակեցված չէ, որ եթե փորձաքննության գործընթացի որևէ փուլում համայնքը դեմ արտահայտվի նախագծին և հիմնավորի իր առարկությունը, ինչ ճակատագիր է ունենալու փորձաքննական գործընթացը:   

Առաջարկությունը չի ընդունվել՝ պարզաբանմամբ «Ժամկետ չսահմանելու դեպքում կարգավորումը կունենա անորոշ բնույթ, ուստի անհրաժեշտ է սահմանել պատասխանատվության մեխանիզմներ։

Համայնքի կարծիքը, խնդրո առարկա դեպքում կարող է լսելի լինել փորձաքննության փուլում, որին հանրության յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի ներկայացնելու իր դիրքորոշումը։

Միաժամանակ, Օրենքի նախագծի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է, որ «Գնահատումն իրականացնելիս հաշվի են առնվում գործընթացի մասնակիցների ներկայացրած առաջարկությունները, դիտողությունները և կարծիքները: Դրանք չընդունելու դեպքում հաշվետվությունում ներառվում են համապատասխան հիմնավորումներ»։

Առաջարկություն 4 17-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված է. «Փորձաքննությունը սկսվում է փորձաքննության ներկայացվող փաստաթղթերի լրակազմ փաթեթը էլեկտրոնային տարբերակով նախաձեռնողի կողմից լիազոր մարմին ուղեկցող գրությամբ ներկայացնելու պահից»:

Հակասություն կա 17-րդ հոդվածի 1-ին կետի, 16-րդ հոդվածի 3-րդ և 7-րդ կետերի միջև. մի կետում նշվում է, որ պետք է լինի ավագանու որոշում, մյուսում նշվում է, որ կարող է առանց որոշման ներկայացվել փորձաքննության փաթեթը, իսկ երրորդ կետով պահանջվում է լրակազմ փաթեթի առկայություն:         

Առաջարկությունը չի ընդունվել՝ պարզաբանմամբ «Իրավական տեսանկյունից որևէ հակասություն չկա, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով բացառություն է սահմանված  լրակազմ Փաթեթի համար, ինչը չի հակասում 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասին»։

Առաջարկություն 5Հոդված 19-ի 3-րդ կետում նշված է. «Գործընթացի մասնակիցների կարծիքները չընդունելու դեպքում լիազոր մարմինը տալիս է հիմնավոր պատճառաբանումներ: Պետական փորձաքննական եզրակացությունը հաստատում է լիազոր մարմնի ղեկավարը կամ վերջինիս լիազորած անձը»: Այս կետում առաջարկում ենք նշել.

Ա. եզրակացությունը կայացնելիս ազդակիր համայնքի կարծիքը պետք է պարտադիր հաշվի առնել:

Բ. Սահմանել չափորոշիչներ, թե ինչի հիման վրա են կարծիքները մերժվելու:   

Առաջարկությունը չի ընդունվել՝ պարզաբանմամբ «Համաձայն Օրենքի նախագծի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «Պետական փորձաքննական դրական կամ բացասական եզրակացությունները կազմելիս հաշվի են առնվում գործընթացի մասնակիցների ներկայացրած առաջարկությունները, դիտողությունները, կարծիքները և հանրային լսումների արդյունքները: Գործընթացի մասնակիցների կարծիքները չընդունելու դեպքում լիազոր մարմինը տալիս է հիմնավոր պատճառաբանումներ»։

Առաջարկություն 6․ «Հոդված 4-ում որպես պետական փորձաքննական եզրակացություն հասկացություն նշված է. «փորձաքննության արդյունքում լիազոր մարմնի կողմից ընդունվող պաշտոնական փաստաթուղթ»:

Հստակեցված չէ, թե ինչ փաստաթուղթ է եզրակացությունը: Առաջարկում ենք վերաձևակերպել հոդված 4-ի կետ 12)-ի «պետական փորձաքննական եզրակացություն» հասկացությունը՝ այն ճանաչելով որպես վարչական ակտ:     

Առաջարկությունը չի ընդունվել՝ պարզաբանմամբ ««Պետական փորձաքննական եզրակացությունը» նախատեսվող գործունեության թույլատվական փաստաթղթղերից մեկն է, և չի հանդիսանում տվյալ գործունեությունը սկսելու համար վերջնական թույլատվական փաստաթուղթ։ Ելնելով վերոգրայլից որպես առանձին վարչական ակտ դիտարկելը նպատակահարմար չէ, հաշվի առնելով նաև այն համգամանքը, որ այն դատական կարգով վիճարկման որևէ սահմանափակում չկա»։

Առաջարկություն 7․ Օրինագծի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ փորձաքննական եզրակացությունը կարող է ուժը կորցրած ճանաչվել, եթե «պետական փորձաքննական եզրակացություն տալուց հետո առաջացել է շրջակա միջավայրի նոր գործոն, որն առկա չի եղել պետական փորձաքննական եզրակացության տրամադրման պահին և որի առկայության պայմաններում գործունեության շարունակումը հակասելու է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին կամ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերին և որի առկայությունը պետական փորձաքննական եզրակացության տրամադրման պահին հիմք կհանդիսանար փորձաքննական բացասական եզրակացության տրամադրման համար»:

Առաջարկում ենք օրինագծի 4-րդ հոդվածում սահմանել, թե ինչ է «շրջակա միջավայրի նոր գործոն»-ը: Անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ հասկացությունն ընկալվի միատեսակ և միանշանակ, ապահովի Օրենքի էությունից բխող դրա կիրառելիությունը: Անհրաժեշտ են հստակ չափորոշիչներ, քանի որ այն փորձաքննական եզրակացությունն ուժը կորցրած ճանաչելու հիմքերից մեկն է, իսկ նախաձեռնողը, ըստ օրենքի, կարող է պետական փորձաքննական եզրակացությունն ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ որոշումը բողոքարկել։

Առաջարկությունը չի ընդունվել՝ պարզաբանմամբ «Առանձին չափորոշիչներ սահմանելու անհրաժեշտությունը բացակայում է, քանի որ հստակ նշված, որ դա այն գործոնն է, որն «․․առկա չի եղել պետական փորձաքննական եզրակացության տրամադրման պահին և որի առկայության պայմաններում գործունեության շարունակումը հակասելու է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին կամ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերին և որի առկայությունը պետական փորձաքննական եզրակացության տրամադրման պահին հիմք կհանդիսանար փորձաքննական բացասական եզրակացության տրամադրման համար»։

Առաջարկություն 8․ «Հստակեցման անհրաժեշտություն ունի հոդված 4-ի կետ 13)-ի «լիազոր մարմին` «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ապահովման ոլորտում Կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող պետական կառավարման համակարգի մարմին» հատվածը, մասնավորապես, «պետական կառավարման համակարգի մարմինը»: Հասկանալի չէ, թե դա նախարարությունն է, թե ՊՈԱԿ-ը։ Չնայած դրան օրենքի հոդված 19-ի 4-րդ մասում ամրագրված է, որ «Պետական փորձաքննական եզրակացությունը հաստատում է լիազոր մարմնի ղեկավարը կամ վերջինիս լիազորած անձը»։

Առաջարկության վերաբերյալ տրված է հետևյալ պարզաբանումը««Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքի հավելվածով հստակ սահմանված են նախարարություններին վերապահված գործունեության հիմնական ոլորտները։ Շրջակա միջավայրի նախարարությանը վերապահված գործունեության շրջանակն ամրագրված է վերոնշյալ հավելվածի 6-րդ կետով»։

Առաջարկություն 9․ Օրինագծի հոդված 7-ում՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության գործընթացում դիտարկվող գործողությունները, շրջակա միջավայրի օբյեկտները և բնութագրերը»։ Առաջարկում ենք, որպեսզի սահմանվի դրույթ, որով ՇՄԱԳ փաստաթղթում նկարագրված շրջակա միջավայրի օբյեկտները և բնութագրերը վերաբերեն միայն գործունեության տարածքին, այլ ոչ ամբողջ տարածաշրջանին, ինչն արվում է ներկայիս ՇՄԱԳ փաստաթղթերում և հնարավոր չէ հասկանալ, թե կոնկրետ գործողության տարածքում ինչ տեսակներ կան կամ շրջակա միջավայրի ինչ օբյեկտներ կան:       

Առաջարկությունը չի ընդունվել՝ պարզաբանմամբ«Նման մոտեցումն ամրագրված է ելնելով այն հանգամանքից, որ համաձայն Օրենքի նախագծի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «Գնահատումը և փորձաքննությունն իրականացվում են հիմք ընդունելով նախատեսվող գործունեության տեսակը, չափերն ու տեղադրությունը և դրանցով պայմանավորված՝ արդեն իսկ առկա և կանխատեսվող ազդեցությունների հնարավոր գումարային ամբողջական աստիճանը», ինչը չի ենթադրում տարածաշրջանային գնահատում»։

Առաջարկություն 10․ 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված է. «Հիմնադրույթային կամ նախագծային փաստաթղթերով նախատեսվող գործունեության իրականացումը փորձաքննական դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո երկու տարվա ընթացքում չսկսելու դեպքում՝ փորձաքննական դրական եզրակացությունն ուժը կորցնում»: Օրենքի նախագծի անցումային դրույթներով (Հոդված 37) սահմանված է. «20-րդ հոդվածի 2-րդ մասը տարածվում է նախատեսվող գործունեությունների համար 2022 թվականին տրված փորձաքննական դրական եզրակացությունների վրա»։

Առաջարկում ենք հստակեցնել, թե այն տարածվում է նախատեսվող գործունեությունների համար 2022 թվականին տրված փորձաքննական դրական եզրակացությունների վրա, թե՞ այն տարածվում է 2022 թվականի հունվարի 1-ից հետո տրված փորձաքննական դրական եզրակացությունների վրա։

Առաջարկությունն ընդունվել է։ Անցումային դրույթը խմբագրվել է։

Առաջարկություն 11․ 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված է, որ պետական փորձաքննական դրական եզրակացությունն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե՝ «3) պետական փորձաքննական եզրակացություն տալուց հետո առաջացել է շրջակա միջավայրի նոր գործոն, որն առկա չի եղել պետական փորձաքննական եզրակացության տրամադրման պահին և որի առկայության պայմաններում գործունեության շարունակումը հակասելու է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին կամ 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում նշված է. «4) փորձաքննության ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթով ներկայացվել են կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ) և փորձաքննական դրական եզրակացությունը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և եթե արձանագրված անհամապատասխանությունները մինչև եզրակացության տրամադրումը հայտնի լինելու դեպքում հիմք կհանդիսանային փորձաքննական բացասական եզրակացության տրամադրման համար»:

20-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված է. «2. Հիմնադրույթային կամ նախագծային փաստաթղթերով նախատեսվող գործունեության իրականացումը փորձաքննական դրական եզրակացությունն ստանալուց հետո երկու տարվա ընթացքում չսկսելու դեպքում՝ փորձաքննական դրական եզրակացությունն ուժը կորցնում է»։

Այս կարգավորումը միանշանակ չի կարելի մեկնաբանել՝ հաշվի առնելով, որ, օրինակ, հանքի շահագործման թույլտվություն տրամադրելու համար իրականացվում է մեկ միասնական ՇՄԱԳ փորձաքննություն, որը վերաբերում է ինչպես արդյունահանման, այնպես էլ դրան նախորդող՝ շինարարության փուլերին։ Ստացվում է, որ եթե սկսել են շինարարական աշխատանքները, սակայն երկու տարվա ընթացքում չեն սկսել արդյունահանումը, դա չի կարող հիմք հանդիսանալ փորձաքննական եզրակացությունն ուժը կորցրած ճանաչելու համար, քանի որ «գործունեություն» եզրույթի տակ կարող է մեկնաբանվել նաև շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլը։

Բացի այդ, հստակեցված չէ, թե ինչպես է լիազոր մարմինը իմանալու շրջակա միջավայրի համար նոր գործոնի մասին, կամ փորձաքննական դրական եզրակացություն տալուց հետո փորձաքննության ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթով ներկայացված կեղծ փաստաթղթերի մասին, որոնց հիման վրա կայացնի որոշում: Առաջարկում ենք այս կետերը հստակեցնել: Ինչպես նաև դիտարկել այն փորձաքննական եզրակացությունները ուժ կորցրած ճանաչելու հնարավորությունը, որոնք տրվել են տարիներ առաջ, սակայն որևէ աշխատանք նախաձեռնողը չի իրականացրել:

Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերին և որի առկայությունը պետական փորձաքննական եզրակացության տրամադրման պահին հիմք կհանդիսանար փորձաքննական բացասական եզրակացության տրամադրման համար»:        

Առաջարկության վերաբերյալ տրված է հետևյալ պարզաբանումը«Նոր գործոնը կամ կեղծ փաստաթղթղերը կարող են ի հայտ գալ ցանկացած ժամանակ, այդ թվում՝ վերահսկողության ընթացքում։

Ինչ վերաբերում է գործունեությունը երկու տարվա ընթացքում սկսելուն, հարկ է նշել, որ բերված օրինակում շինարարական փուլը ևս մաս է կազմում  ամբողջ գործունեության, և նախագծային փաստաթղթերով հստակ նշվում են գործընթացի փուլերն ու դրանց իրականացման ժամկետները»։

Առաջարկություն 12ՀՀ կառավարության իրավասության սահմանվող՝ օրենքի 16-րդ հոդվածով և 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետում նշված է. «սույն օրենքի 16-րդ հոդվածով և 7-րդ գլխով նախատեսված՝ hանրության իրազեկման և հանրային լսումների ծանուցման բովանդակության, հանրային լսումների ընթացակարգի, ՇՄԱԳ և փորձաքննության գործընթացում շահագրգիռ հանրության կարծիքների, դիտողությունների և առաջարկությունների ներկայացման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից նախնական համաձայնության կամ անհամաձայնության տրամադրման ընթացակարգի և ժամկետների սահմանումը»:

Առաջարկում ենք «հանրային լսումների ընթացակարգի» բաղադրիչում սահմանել հանրային լսումներին համայնքի, մեկից ավել բնակավայրեր ունեցող համայնքների բնակիչներից մասնակիցների թիվը, կամ ներկայացուցչական կազմը, քանի որ դրա չհստակեցումը կհանգեցնի հանրային լսումների կազմակերպման կամայականության և չի ապահովի նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ համայնքի իրական դիրքորոշումը։   

Առաջարկությունը չի ընդունվել՝ պարզաբանմամբ «Նման մոտեցումը բազմիցս քննարկվել է, սակայն պրակտիկ կիրառման դաշտում այն իրատեսական չէ՝ հաշվի առնելով, որ հնարավոր չէ սահմանել մասնակցության այս կամ այն տոկոս և ստիպել մարդկանց ապահովելու մասնակցությունը, կամ հակառակը՝ խոչընդոտել նրանց մասնակցությունը, ինչը կդիտարկվի իրավունքի կոպիտ խախտում»։

Առաջարկություն 12. Առաջարկում ենք օրինագծում ձևակերպել «Լսումները համարվում են չկայացած» եզրույթը և դրա հետևանքի հետագա քայլերի մասին դրույթներ՝ ով է կայացնում այս որոշումը, լսումները քանի անգամ կարող են համարվել չկայացած, որի դեպքում լիազոր մարմինը կարող է տալ բացասական փորձաքննական եզրակացություն։      

Առաջարկության վերաբերյալ տրված է հետևյալ պարզաբանումը«Կարգավորումները կհաստակեցվեն համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերով»։

Մայիս 04, 2023 at 16:14


Առնչվող նյութեր


Կատեգորիա

ավելին
պակաս

Մարզեր